Seminer 1: Veri İşleme
Çevrimiçi portalda öğretmenlere sorulan bir soruya ilişkin gelen cevapların incelenmesi ile fark edilen öğretmenlerin aritmetik ortalamayı ve diğer merkezi eğilim ölçülerini verileri temsil eden bir değer olarak belirtme ve bu bilgiyi yorumlarına yansıtma konusunda yaşadıkları sıkıntıları en aza indirme ve öğretmenlerin bir sonraki adımlarına karar verme aşamalarında soruda verilen bağlamın önemini vurgulama amaçlanmıştır.
Seminer, alanında uzman ve çevrimiçi portaldaki tartışma sürecine rehberlik eden Doç. Dr. Sibel Kazak tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca uzman araştırmacının istatiksel akıl yürütmeye ilişkin kitap bölümü, öğretmenlerin pedagojik alan bilgilerini desteklemek amacıyla paylaşılmıştır.

Seminer 2: Tam sayılar, örüntü ve üçgenler

Çevrimiçi portalda sorulan tam sayılar, örüntü ve üçgen konularına ilişkin sorulara öğretmenlerin yaptıkları yorumları özetlemek ve yorumlardaki eksik noktalara değinerek öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel düşünmelerine ve anlamalarına (kavrayışlarına) yönelik fark etme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin karşılık verme becerilerini geliştirmek amacıyla her konuya ilişkin çeşitli interaktif uygulamalar öğretmenler ile paylaşılmıştır.

Seminer 3: Olasılık

Tasarım çalışmasının gereği olarak çevrim içi portalda öğretmenlerin tartışması adına paylaşılan olasılık içeriğinin ardından öğretmenlerin yorumları değerlendirilmiş ve öğretmenler ile öngörülmeyen ancak süreç içerisinde gerekliliği hissedilen, öğretmenlerin olasılık öğrenme alanına ilişkin yorumları, alana dair bazı eksiklikleri, yanılgıları dikkate alınarak bir zoom görüşmesi yapılmıştır. Görüşme öncesi öğretmenlere seminerde olasılığa ilişkin hangi noktalara değinilmesi istendiğine dair anket aracılığı ile soru yöneltilmiş ve öğretmenlerden gelen cevaplar da dikkate alınarak seminer alanında uzman ve çevrimiçi portaldaki tartışma sürecinde konuk araştırmacı-öğretim üyesinin (Doç. Dr. Sibel Kazak) rehberliğinde gerçekleşmiştir.

Seminere dikkat çekici bir soru ile başlanmış ve öğretmenlerden online bir uygulama üzerinden soruya tahmini bir cevap vermeleri istenmiş ve seminer sonuna cevabı bırakmak üzere olasılık öğrenme alanı ile ilgili temel noktalara geçilmiştir.

Olasılığın tarihine değinilmiş, ardından olasılığa dair rastlantısallık ve belirsizlik gibi önemli kavramlar ve bunların günlük yaşamdaki yeri üzerine tartışılmıştır. Bunun yanı sıra portalda paylaşılan içerik için önemli olan simetri kavramı (eş olasılıklı çıktılar), teorik olasılık ve deneysel olasılık kavramları, akademideki farklı isimleri ve kavramlara yönelik çok fazla bilinmeyen detaylar öğretmenler ile sorgulanmıştır.
Özellikle portaldaki tartışmalar da dikkate alınarak geometrik olasılık kavramının yanlış kullanıldığı durumlar üzerinde durulmuştur. Bunun yanı sıra öğretmenlerin ankete verdikleri cevaplar doğrultusunda olasılığa ilişkin kazanımların öğretim programlarındaki yeri üzerine tartışılmış ve yıllara göre öğretim programlarında olasılık öğrenme alanının durumu ele alınmıştır.

Son olarak seminerin başlangıcında online uygulamada sorulan soruya öğretmenler tarafından verilen cevaplar ve doğru cevap üzerine tartışma yapılmıştır. Ayrıca, olasılık kavramını konu alan Alex Sayılar Diyarında, Başıma Yıldırım Düştü, Hızlı ve Yavaş Düşünme gibi kitap önerileri paylaşılarak seminer tamamlanmıştır.

Çalıştay 1: (Projenin ilk yılı)

Bursiyerler - 2 Çalıştay 1
   

Projede görev alan öğretmenlerin öğretim programındaki öğrenme alanları özelinde fark etme becerilerinin ve pedogojik alan bilgilerinin (PAB) geliştirilmesi, öğretmenlerin etkili öğretim ve karşılıklamalı öğretime yönelik farkındalık kazandırarak karşılıklamalı öğretim uygulamaları kapsamında bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır.

1. Oturum

 • Proje ve Ekibin Tanıtımı
 • Öğretmenler ile tanışma

2. Oturum
Teorik Çerçeve

 • Mesleki Fark Etme Becerisi
 • Karşılıklamalı Öğretim
 • Örnek durum
 • Araştırma Yöntemi
  • Araştırmanın yöntemi: Mesleki Gelişim Deneyi Araştırması
  • Öğretmenlerin öğrenmelerini ve değişimlerini anlamak amacı taşıyan mesleki gelişim deneyi araştırması, eğitime mühendislik bakışı kazandırır.

Amaç: Öğretmenlerin öğrenmelerini ve değişimlerini anlamak

  • Araştırma basamakları

  • Projenin bileşenleri:

Çevrimiçi Mesleki Gelişim Portalı ve Kapsamının Tanıtımı

3. Oturum

Çevrimiçi Mesleki Gelişim Portalı Uygulama Oturumu

  • Bir öğrenci ile birebir öğretim çalışması içeren durum videosu: Oran orantı konusuna ilişkin bir sorunun bir 7.sınıf öğrencisi tarafından çözümünü gösteren bir video izletilmiştir. Soru, proje yürütücüsü, araştırmacılar ve öğretmenlerle bir tartışma ortamı içinde, 2.oturumda bahsedilen mesleki fark etme becerilerinin bileşenlerine odaklanılarak portal üzerinde tartışılmıştır.
  • Öğrenci çözümünü içeren doküman:  Hacim konusuna ilişkin bir sorunun bir öğrenci tarafından çözümünün yer aldığı doküman portal üzerinden öğretmenler ile paylaşılmış ve bir önceki içerikte olduğu gibi öğrenci çözümü mesleki fark etme becerilerinin bileşenleri temelinde portal üzerinde tartışılmıştır

Ara Çalıştay: (Projenin 2.yılı)

 1. Oturum: Karşılıklamalı Öğretim Adımları üzerine

Projenin odağı olan öğretmenlerin mesleki fark etme becerilerinin geliştirilmesinin ardından bu becerilerin sınıf ortamına aktarılmış hali olan ‘karşılıklamalı öğretim uygulamaları’ hakkında öğretmenlere detaylı bir hatırlatma yapılması amaçlanmıştır.

 1. Oturum: Tam sayılarda işlemlerde modelleme üzerine

Çevrimiçi portalda öğretmenlere sorulan bir soruya ilişkin gelen cevapların incelenmesi ile fark edilen öğretmenlerin, öğrencileri için modellemeyi bağlam ile ilişkilendirebilme; işlemin ve sayının işaretini bağlam içerisinde anlamlandırabilme gibi kavramsal noktalarda bir takım eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Mine Işıksal Bostan tarafından yapılan tam sayılarla dört işlemin anlamı ve bu dört işlemin nasıl modelleneceğine ilişkin sunuda işlemler, çeşitli bağlamlar üzerinden öğretmenler ile tartışılmıştır.

Çalıştay 2:

1. Oturum:

Birinci oturumda, Proje Yürütücü Prof. Dr. Mine IŞIKSAL BOSTAN yüz yüze ve çevrim içi ortamda çalıştaya katılan öğretmenlerimize ve proje ekibine hoş geldiniz dedikten sonra ODTÜ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU öğretmenlerimizle kısa bir konuşma yapmıştır.

Daha sonra, Prof. Dr. Mine IŞIKSAL BOSTAN öğretmenlerimizin proje ekibini hatırlaması amacıyla proje ekibini tanıtmış ve kısaca projenin amacından bahsetmiştir. Hatırlatmanın ardından, proje boyunca öğretmenlerimizden gelen talep üzerine kesirlerin öğrenimi ve öğretimine yönelik bir oturum yapılmıştır. Bu oturum, matematik eğitimi alanında uzman ve hatta kesirler alt öğrenme alanı ile ilgili çok sayıda yayını olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda projede araştırmacı olarak görev alan Prof. Dr. Zülbiye TOLUK UÇAR gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, kesirlerin anlamı, kesirlerde işlemler, kesirlerde öğrencilerin yaşadığı zorluklar gibi konular üzerinde durulmuştur.


Daha sonra, öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda oturum devam etmiştir. Öğretmenler, özellikle bölme ve çarpma işlemlerinin modellenmesine yönelik çalışmalar yapmak istemişler ve öğretmenler ile proje ekibinin tartışması amacıyla sorular yöneltmişlerdir. Örneğin, öğretmenlerimizden biri işleminin modellenmesinin tartışılmasını istemiştir. Hem proje ekini hem de öğretmenler modelleme üzerinde öğretici bir tartışma ortamı olmuştur.

2. Oturum:

Projenin amacı, proje süreci ve öğretmen gelişiminin takibinin nasıl yapıldığı proje yürütücüsü Prof. Dr. Mine IŞIKSAL BOSTAN tarafından anlatılmıştır. Daha sonra mesleki gelişim aracı olarak tasarlanan portalda proje boyunca hangi amaçla neler yapıldığını ve hangi içeriklerin paylaşıldığı Dr. Öğr. Üyesi Seçil YEMEN KARPUZCU tarafından açıklamıştır. Ardından, Doç. Dr. Reyhan TEKİN SİTRAVA ön test-son test bulgularını öğrenme alanı bazında paylaşmış ve öğretmenlerin fark etme becerisindeki gelişimi açıklamıştır. Ayrıca,  Dr. Öğr. Üyesi Seçil YEMEN KARPUZCU karşılıklamalı öğretim hareketlerine ilişkin sınıf videosu ve sınıf gözlem sonuçlarını paylaşmıştır. Son olarak, birebir görüşmeler esnasında öğretmenlerin proje süreci hakkında söyledikleri paylaşılmıştır. Ayrıca, projenin diğer katılımcılarını içeren öğretmen adaylarının da bu süreç ile ilgili düşüncelerini bursiyer Özge DİŞBUDAK KURU paylaşmıştır. Proje ile ilgili proje ekibinin paylaşımlarının ardından öğretmenler bu süreçteki deneyimlerini paylaşmışlardır.

Öğretmenlere katılım sertifikaları ve hediye çekleri takdim edilmiş ve hatıra fotoğrafları çekilerek çalıştay sonlandırılmıştır.